Webben

Webben i samhället

Hur har samhället i stort påverkats av webbens uppkomst?

En stor påverkan webben har haft är tillgängligheten till information vilket har lett till att det är lättare att hitta information, dock måste man vara mer
källkritisk, men överlag har det lett till en mer utvecklad och utbildad generation.

Webben har blivit en plattform för oss människor att dela med oss åsikter, bilder och videor. Alltså har webben skapat oss ett nytt sätt att kommunicera
på. Med hjälp av webben kan vi sprida information över hela världen med enbart några knapptryck. T.ex kan jag hitta nyheter och se vad som händer
i USA och Kina genom att bara söka på det. Internet är en global möjliggörare för innovationer över hela världen. På grund av internets existens har
företag enorma möjligheter att växa fram internationellt. Den har gjort det möjligt att producera och distribuera. Handeln som nu mycket händer på
internetet har förändrat samhällets konsumtion av t.ex kläder. Eftersom det är så enkelt och smidigt har därmed människans vanor förändrats.

Tyvärr har webben även haft en negativ påverkan på världen. På grund av internets ständigt accelererande utveckling är det enkelt att hamna efter.
Eftersom det är svårt att ändra på långvariga vanor blir det svårt för äldre att hänga med i den ständigt snabba utvecklingen. Det gör samhället uppdelat
mellan de äldre generationerna och de yngre. Förr i tiden var det de yngre som lärde sin av de äldre, idag är det tvärt om. Mobbningen har även
utvecklats och hamnat online, vilket blir ett större problem eftersom man kan vara mer anonym trots att man egentligen inte är anonym alls.
Ett till problem har blivit spridning av falsk information, eftersom det har blivit så lätt att sprida information har det även blivit lättare att sprida
falsk information om t.ex människor eller någon händelse.


Stora skillnader mellan tiden före webben och nu

Troligast den största påverkan webben har haft på oss människor är kontakten, webben har bundit ihop världen, där man nu som svensk lätt
prata/chatta med andra från t.ex Nya Zeeland. Det har blivit lättare för människor att nå ut med information och reklam med mera genom social medier,
mail, forum och liknande. Man kan nu lätt sprida information om något eller någon så att hela världen får reda på det, men det kan samtidigt ses som
en nackdel då det kan leda till mycket falsk information och mobbning enkelt sprids. Exempelvis har webben haft stor betydelse för hela samhället nu
under corona pandemin genom kontakt, skola, försäljning och liknande.

En till stor skillnad är e-handel, det har blivit lättare, främst som privatperson att lätt handla med länder långt iväg. Det har kommit med både positiva
och negativa effekter, bland annat så kan man nu lättare få tag på saker, köpa specialdelar, köpa saker inte finns i Sverige. Samtidigt har e-handeln
drabbat den vanliga handel väldigt hårt, massor av butiker har fått stänga, små-företag som har gått i konkurs, att man undviker att köpa
närproducerade varor som bildelar eller liknande. Bland annat har det skett en ökning i E-handel från 2012-2019 på 31,6 mdkr till 87 mdkr i försäljning
och antalet e-handlar i månaden har ökat från ca. 20% till ca. 70%.


Fördelar:
+ Man får information lättare
+ Man kan handla utan att gå utanför dörren
+ Lättare att hålla kontakt med människor
+ Lättare med undervisning(distansundervisning under corona)
+ Lätt tillgång till media så som Youtube, Netflix, Viaplay och Dplay
+ Gränslösa möjligheter att skapa något “online”
+ Binder samman människor världen över

Nackdelar:
- Det blir lättare att bli lat.
- Lättare att mobbas över nätet
- Lättare att sprida falsk information
- Virus och piratversioner av program


Hur tror man/du att framtidens "webb" ser ut?

- Jag tror att utvecklingen kommer fortsätta på liknande sätt, där webben har samma “inriktning” men den kommer få mer användningsområden.
T.ex att VR blir en större del i form av virtuella världar som affärer med mera.

- Större gemensamma sidor för att hitta information, som ett enormt bibliotek. Alltså att webben delas in mer i olika kategorier för olika saker,
t.ex för Underhållning, Sociala medier, information, spel o.s.v.

- Jag tror att det kommer bli svårare med piratkopiering och liknande då tillgängligheten för materialet kommer bli billigare och enklare.

- Större delar av samhället kommer styras via webben, och utbildning kommer hamna mer på webben eftersom det tar bort pendlingen för många
elever. Nackdelen med det är dock att det sociala försvinner mer där man träffas och umgås “på riktigt”.